Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Yn dwyn Cyfreithiwr - lawyer Cyfreithiau


Lladrad cyfreithiwr arbenigo mewn amddiffyn cleientiaid sy'n cael eu cyhuddo o drosedd sy'n ymwneud â chymryd eiddo rhywun arall heb eu meddiantLladrad yn eang cysyniad cyfreithiol sy'n cwmpasu rhai o'r canlynol penodol taliadau: - Syml neu grand ladrata yn cael ei gymryd o eiddo rhywun arall heb eu caniatâd tra ar ôl y bwriad yn barhaol amddifadu o eiddo hwnnw. Mae'r math hwn o ddwyn fel arfer yn cael ei ystyried yn fwy difrifol, fel y bydd yn golygu rhyw fath o drais neu ymddygiad ymosodol.

Byrgleriaeth yn cael ei ddiffinio fel torri a mynd i eiddo rhywun arall gyda'r bwriad o gyflawni trosedd o fewn, fel arfer i gymryd eiddo penodol.

Os ydych yn cael eu cyhuddo gydag unrhyw fath o ladrad yn drosedd, mae'n bwysig iawn eich bod yn cael y gwasanaethau profiadol dwyn cyfreithiwr efallai y byddwch yn wynebu canlyniadau difrifol iawn, yn dibynnu ar ddifrifoldeb y trosedd. Mae'n bwysig eich bod yn dod i eich dwyn cyfreithiwr yn barod i drafod y digwyddiadau sy'n dod am y costau yn eich erbyn. Yn dangos unrhyw dogfennau rydych wedi eu derbyn, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i lys papurau, adroddiadau heddlu, neu lythyrau oddi wrth y llywodraeth.

Bydd angen i chi roi da ffeithiol disgrifiad o'r holl ddigwyddiadau, gan gynnwys unrhyw cyfarfyddiadau gyda'r heddlu, unrhyw arestio, ei holi gan yr heddlu, neu unrhyw beth arall sy'n digwydd.

Peidiwch â bod ofn i fod yn agored ac yn ddiamwys gyda'ch cyfreithiwr, fel y maent yn rhaid i gadw at y rheolau cyfrinachedd a thu allan penodol eithafol eithriadau, ni ellir datgelu yr hyn yr ydych yn dweud iddo ef neu hi heb eich caniatâd.

Mae llawer o ddwyn cyfreithwyr yn hysbysebu eu gwasanaethau yn cael eu bydd yn cael amserlenni yn y llyfr ffôn.

Gall y rhain fod yn ffynonellau da ar gyfer dod o hyd preifat cyfreithiwr yr amddiffyniad i helpu chi drwy'r broses droseddol. Os na allwch chi fforddio cyfreithiwr yr amddiffyniad, gall un fod yn roddir i chi gan y wladwriaeth yn dibynnu ar ddifrifoldeb y costau byddwch yn eu hwynebu. Mae'n syniad da eich bod chi ddod o hyd da preifat cyfreithiwr yr amddiffyniad os gallwch chi fforddio gwneud hynny, fel y cyhoedd amddiffynwyr fel arfer yn cael baich achosion trwm iawn ac weithiau ni all ddarparu ar amser ac ymdrech ar eich achos penodol sydd ei angen arnoch. Gall y wefan hon fod yn adnodd gwerthfawr i chi i ddod o hyd i lladrad cyfreithwyr sy'n cyd-fynd eich anghenion. Chwilio a leolir ar frig pob tudalen a gallwch ei defnyddio i ddod o hyd i lladrad cyfreithiwr rhestrau yn eich ardal ac yn darparu gwybodaeth werthfawr amdanyn nhw. Bydd yn bwysig bod yn dod o hyd i lladrad cyfreithiwr sydd wedi profiad o weithio mewn cyfiawnder troseddol ardal. Mae'n arbennig o bwysig i ddod o hyd i un sy'n arbenigo mewn awdurdodaeth lle rydych yn wynebu cyhuddiadau. Yn aml, mae'r rhain yn amddiffyn cyfreithwyr wedi gweithio yn y system ar gyfer hir amser, naill ai fel gwirfoddolwr cyfreithwyr, erlynwyr, neu cyhoedd amddiffynwyr.

Maent yn aml yn cael perthynas gyda erlynwyr a barnwyr yn yr ardal ac yn gwybod sut i gorau cynrychioli chi yn eich achos.

Yn dod yn barod i drafod y taliadau yr ydych yn eu hwynebu ac yn y digwyddiadau o'i gwmpas.

Bydd yn bwysig bod yn dod yr holl ddogfennau perthnasol fel bod eich cyfreithiwr yr amddiffyniad yn gallu adolygu eich achos ac yn gweithredu yn gyflym ar eich rhan.

Gall fod yn bwysig i gwrdd â therfynau amser penodol mewn materion troseddol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cwrdd â dwyn eich cyfreithiwr cyn gynted ag y y bo modd ac nad ydych yn colli unrhyw apwyntiadau neu wrandawiadau llys. Gall fod yn emosiynol ac yn gorfforol draenio amser yn eich bywyd ond yn dod yn barod i weithio gyda eich dwyn cyfreithiwr gorau i amddiffyn eich achos. Gwnewch yn siŵr o gael nifer o gwestiynau yn barod i ateb unrhyw ladrad cyfreithiwr eich bod yn cadw. Bydd y byddwch am i aros gwybodus am eich achos a sut orau i helpu eich cyfreithiwr yn gweithredu ar eich amddiffyniad. Tra bod yr holl gyfreithwyr yn rhaid graddedigion o ysgol y gyfraith a llwyddo yn y bar, mae'n bwysig eich bod yn ceisio cyfreithiwr profiadol sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y troseddol maes y gyfraith. Cyn erlynwyr, cyn-swyddogion yr heddlu, a hyd yn oed cyn y beirniaid gall fod y gorau preifat troseddol amddiffynwyr y gallwch ddod o hyd. Gwybod sut i ddefnyddio system o fantais i chi yn beth da lladrad cyfreithiwr yn gallu ei wneud, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis cyfreithiwr ganddo gysylltiadau i'r llys lleol yn y system ac yn gwybod sut i wneud yr holl bethau hyn. Hysbysebion ar ei ben ei hun efallai na fod yn ffordd i ddewis pa un o'r nifer o ddwyn cyfreithwyr yn iawn i chi, ond mae'n bwysig cael rhestr o nifer o gyfreithwyr, felly gallwch ddewis yr un sy'n iawn i chi. Da dwyn cyfreithiwr yn cael llawer o sgiliau cyd-drafod ac yn cael gwybodaeth gadarn am y system cyfiawnder troseddol. Byddant yn cael eu profi yn ymosodol amddiffyn eu cleientiaid, ond ar yr un pryd, bydd yn fod yn agored a gallu i yn hawdd i gyfathrebu â chi ynghylch eich achos. Gwnewch yn siŵr bod pan fyddwch yn dewis eich dwyn cyfreithiwr, eich bod yn dewis un yr ydych yn teimlo'n gyfforddus gyda, ac ymddiriedaeth. Y cyfreithiwr fydd yn amddiffyn chi ac yn eich cynrychioli chi yn un o'r rhai mwyaf yn ceisio ac yn anodd prosesau yn eich bywyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn teimlo fel pe rydych chi mewn dwylo da gyda eich cyfreithiwr. Tra bod eich cyfreithiwr yn y arbenigol, a dylai fod yn gwrando ar pan fydd yn mynd drwy'r broses cyfiawnder troseddol, gwnewch yn siŵr ei fod ef neu hi hefyd yn gwrando i chi ac yn deall yr hyn yr ydych am i fod eisiau i ddigwydd. Peidiwch â gadael cyfreithiwr dwyn pwysau arnoch i gymryd bargeinion neu wneud consesiynau nad ydych yn yn gyfforddus gyda. Fel arfer, lladrad cyfreithwyr yn codi tâl ar naill ai bob awr neu ffi unffurf. Os bydd y cyfreithiwr ffioedd fesul awr, byddant yn fwyaf tebygol o angen cadw ffi. Mae cadw yn daliad ymlaen llaw sy'n cael ei ddefnyddio i dalu am y gwaith cyfreithiol gan ei fod yn cael ei bilio. Mae'r arian a dalwyd i mewn i cadw ni ellir ad-dalu, ond ei ddefnyddio dim ond ar gyfer gwaith cyfreithiol a threuliau.

Fflat ar gyfradd ffioedd yn golygu y bydd cyfreithiwr yn codi tâl dim ond ar gyfer gwaith penodol sy'n maent yn ei wneud.

Er enghraifft, gall cyfreithiwr yn codi un ffi unffurf ar gyfer amddiffyn yn fater bach, megis syml ladrata. Y math o ffioedd yn dibynnu ar y difrifoldeb y cyhuddiadau a wynebir gan y cleient.

Po fwyaf difrifol y trosedd, mwyaf tebygol y bydd cyfreithiwr yn codi ffi awr gyda cadw ac yn fwy drud fydd hi i hurio cyfreithiwr yr amddiffyniad.

Yn cael dealltwriaeth dda o'r ffioedd a threuliau yr eir iddynt ar gyfer llogi dwyn cyfreithiwr. Os nad ydych yn deall rhai ffioedd gwnewch yn siwr i ofyn i'r cyfreithiwr am iddynt a'r cwestiwn, pam yr ydych yn mynd yn talu ffioedd penodol. Dod i adnabod eich cyfreithiwr a datblygu ymddiriedolaeth ag ef neu hi Dwyn bydd cyfreithiwr yn cael ei amddiffyn chi rhag cyhuddiadau a allai arwain at difrifol dirwyon neu carchar amser, felly i ddatblygu perthynas gref gyda eich cyfreithiwr yn bwysig iawn. Yn aros mewn cyfathrebu gyda eich cyfreithiwr fel eich bod yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddo ef neu hi gyda datblygiadau newydd yn eich achos ac fel y gall eich cyfreithiwr yn gallu rhoi gwybod i chi am y statws eich achos. Gall fod yn hir iawn ac yn broses anodd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pan fydd digwyddiadau pwysig a newidiadau yn eich achos yn digwydd.