Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Dyled A Methdaliad Cyfreithwyr Atwrneiod - Costau A Ydych Chi Angen Un


miliwn ohonynt yn teimlo dan fygythiad gan y galw

Dyled atwrnai wedi cael profiad o lywio drwy'r system gyfreithiol, gan ei gwneud yn fwy tebygol y byddwch yn llwyddo i oresgyn unrhyw rwystrau cyfreithiol y gallech eu hwynebu oherwydd y gorwel dyledDyled y gall cyfreithiwr eich helpu i benderfynu ar y llwybr gorau i chi i weithio drwy eich problemau dyled. Dyled cyfreithiwr yw rhywun gyda'r wybodaeth, y cymwysterau a'r sgiliau i helpu defnyddwyr yn cael trafferth gyda dyled ddatrys eu problemau ariannol. Sy'n cynrychioli cleientiaid mewn achosion yn erbyn casglwyr dyledion yn fath o gyfraith defnyddwyr, mae'r gangen yn ymroddedig i ddiogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg a chredyd arferion. Dyled cyfreithiwr drafod yn delio gyda chredydwyr, yn trin achosion cyfreithiol o'r cwmnïau cerdyn credyd a benthycwyr eraill, a phan fydd y cleient cyllid y tu hwnt i atgyweirio, ffeilio ar gyfer methdaliad. Dyled cyfreithwyr wedi dod yn fwy amlwg oherwydd dyled teulu yn yr UNOL daleithiau wedi neidio o dros y degawd diwethaf i gyfartaledd o ddoleri, (gan gynnwys morgeisi) a cerdyn credyd a benthyciad auto dyled yn mynd dros y ddoleri yn triliwn, mark. Gyda cymaint o arian yn ddyledus, asiantaethau casglu dyledion yn mynd yn fwy ac yn fwy ymosodol ac yn ceisio casglu. Defnyddwyr Diogelwch Ariannol ar Bopeth yn dweud bod mwy na, o asiantaethau casglu dyled yn yr UNOL daleithiau ac mae eu refeniw ar gyfer yn fwy na ddoleri. Y CFPB yn dweud miliwn o ddefnyddwyr a oedd yn cysylltu gyda asiantaethau casglu dyled yn ac am. Mae'r bobl hynny yn chwilio am gymorth o ddyled cyfreithwyr i ymladd yn ôl yn erbyn ymosodol gan gasglwyr dyledion yn y llys. Os yw casglwr dyledion yn di-baid yn ceisio adennill arian sy'n ddyledus gennych, dyled cyfreithiwr yn adnodd da i'ch helpu i ddeall eich hawliau ac yn darparu llwybr i ddianc rhag aflonyddu anghyfreithlon neu tactegau. Dyled cyfreithiwr yn hynod o werthfawr os yw'ch sefyllfa dyled yn achosi i chi i fynd i'r llys. Gall casglwyr dyledion gymryd defnyddwyr i'r llys i adennill arian sy'n ddyledus ac yn ennill y rhan fwyaf o achosion oherwydd bod y defnyddiwr yn byth yn ymddangos yn y llys neu anfon cynrychiolydd cyfreithiol. Defnyddwyr sy'n ymddangos yn y llys heb unrhyw gynrychiolaeth gyfreithiol yn ei wneud eu hunain anghymwynas. Maent yn aml nid ydynt yn gwybod eu hawliau yn yr achosion hyn ac felly nid ydynt yn cynrychioli eu hunain yn effeithiol. Gyda dyled cyfreithiwr, defnyddwyr yn cymryd rhan mewn achos llys gyda casglwr dyledion gael eu trin â mwy o barch tu mewn i ystafell y llys a bydd yn rhaid i rywun sydd ag arbenigedd gan eu hochr. Y ddyled gall cyfreithiwr wneud dadleuon cryf y barnwr yn eu plaid. Hefyd, mae dyled cyfreithiwr all benderfynu yn gyflym os oes unrhyw ddulliau anghyfreithlon yn cael eu defnyddio gan y casglwyr dyledion yn adennill arian. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi wedi dioddef aflonyddu neu fygythiadau o gasglwyr dyledion. Dyled cyfreithiwr yn eich helpu i baratoi chyngaws yn erbyn casglwr dyledion sydd wedi torri gyfreithiau sy'n amrywio o fod yn anghyfreithlon i berson ffug neu fygythiol datganiadau. Dyled cyfreithiwr yn bron yn orfodol pan fydd yn ffeilio ar gyfer methdaliad. Dyled cyfreithiwr sy'n arbenigo mewn methdaliad yn gallu esbonio'r gwahaniaethau rhwng Pennod neu Pennod ffeilio methdaliad a dylai eich cynghori chi pa hawliau a rhwymedigaethau yn mynd gyda phob ffurflen. Gyda methdaliad, dyled atwrnai yn eich helpu i baratoi yr holl waith papur angenrheidiol mae angen i chi yn eich achos. Maent yn gallu ateb eich cwestiynau a rhoi dirywio sylfaenol ar reolau a gweithdrefnau yn y llys. Pan fyddwch yn cael eu llethu gyda dyled, llogi cyfreithiwr yn gallu ychwanegu at y pentwr o dreuliau yr ydych eisoes wedi. Y cyfreithiwr cywir, fodd bynnag, gallwch chi lywio er bod y system gyfreithiol, ac yn eich rhoi ar y dde ariannol trac.

Y peth gorau yw i osod i fyny mewn-person yn ymweld

Mae llawer o gwmnïau cyfreithiol yn darparu ar ddyledion am ddim ymgynghoriadau. Pan fyddwch yn penderfynu ar gyfreithiwr, yn cael rhestr o'r holl ffioedd a thaliadau yn ysgrifenedig, fel eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl ei dalu.

Mewn setliad dyled, cyfreithiwr efallai y bydd rhaid wrth gefn ffioedd, sy'n golygu y cyfreithiwr yn derbyn canran o'r arian i chi wella.

Dyled cyfreithiwr yn medru codi tâl cyffredinol fflat ffi am broses syml fel syml methdaliad. Dyled gall cyfreithiwr hefyd yn codi tâl fesul awr, gyda y cyfraddau amrywio yn seiliedig ar y cyfreithiwr lefel profiad a gwybodaeth y ddyled. Os bydd y cyfreithiwr ffioedd fesul awr, yn cael ysgrifenedig amcangyfrif o faint o amser a bod y cyfreithiwr bydd angen i chi gwblhau y gwasanaethau. Yn y diwedd, mae angen i bwyso a mesur y potensial yn y tymor byr cost yr atwrnai gyda'r potensial hir-gyfnod y gost o golli yn y llys neu golli allan o'r llys i asiantaeth casglu. Y cam cyntaf i ddatrys problemau gyda dyled casgliad yw i weld os ydych yn medru delio â'r sefyllfa eich hun neu berson di-elw cwnsela credyd gwasanaeth i helpu chi. Mae'r di-elw asiantaethau a fydd yn cwmpasu dros eich treuliau ac incwm, ac yn cynnig cyngor ar yr hyn y mae'r ateb gorau ar gyfer eich sefyllfa. Fodd bynnag, os yw eich problemau dyled wedi tyfu difrifol neu ydych chi'n cael eich bygwth â chamau cyfreithiol, gallai fod yn amser i ddod o hyd i atwrnai methdaliad. Y gost cymorth cyfreithiol, efallai nad yw'n gwneud synnwyr ariannol mewn rhai amgylchiadau. Dod o hyd i gyfreithiwr sy'n barod i adolygu eich sefyllfa mewn cyfarfod rhagarweiniol heb godi tâl gallai fod yn syniad da os nad ydych chi'n siŵr. Cyfreithwyr yn costio arian, felly mae'n ddoeth i ystyried a ddylid cadw un mewn dyled achos yn werth y gost. Yn wyneb iddo, byddwch eisoes yn cael problemau ariannol, felly oni bai bod gennych o bosibl yn ennill achos, yn gwario mwy o arian ar chyfreithiwr allai fod yn wastraff o eich adnoddau prin iawn. Os ydych chi wedi cael eich erlyn gan y credydwr, fe allech chi amddiffyn eich hun, neu fe allech chi logi atwrnai. Os ydych yn gwneud naill ai - a dyna beth yn digwydd yn y rhan fwyaf o achosion - y credydwr yn cael dyfarniad cyfreithiol yn erbyn chi a gellir mynd ar drywydd hynny hyd nes y byddwch yn gorffen talu. Cyn penderfynu p'un ai i hurio cyfreithiwr, amddiffyn eich hun, neu adael i'r credydwr gasglu ar farn, yn adolygu'r sefyllfa. Os oes arnoch chi beth y credydwr hawliadau sy'n ddyledus a gall y credydwr wedi statws cyfreithiol i gasglu, gallai fod ddim byd i wneud.

Cyfreithiwr yn yr achos hwn yn gallu gwneud llawer i'w helpu.

Efallai bod gennych chi sail ar gyfer gwrth-hawliad yn erbyn y credydwr. Os bydd y credydwr yn sathru gyfreithiol a ragnodir gweithdrefnau ar gyfer casglu dyledion - yn dweud y credydwr yn aflonyddu anghyfreithlon, chi - yn gyfreithiwr, efallai y byddwch yn gallu i ffeilio gwrth-hawliad yn erbyn y credydwr. Mae yna hefyd safon gyfreithiol ar amddiffynfeydd a allai weithio.

Os oedd statud o gyfyngiadau ar y swm o amser y credydwr yn gallu casglu dyled a bod amser wedi dod i ben, y credydwr oes ganddo statws cyfreithiol a'r llys fydd yn rheol yn eich plaid.

Ar adegau eraill, credydwyr ffeil achos yn anghywir llys neu os nad oes gennych y ofynnol yn gyfreithiol waith papur i ddod yn addas. Unwaith eto, amddiffyn mewn trefn Ond cyn i chi benderfynu i ffeilio gwrth-hawliad neu mount amddiffyniad, yn ystyried y costau.

A yw eich dyled yn ddigon mawr i gyfiawnhau yr amser a chostau cyfreithiol a fyddai'n angenrheidiol i ennill? Os ydych yn ymladd yn ôl ac yn y credydwr yn ennill, barnwr y gallai asesu costau cyfreithiol yn erbyn chi, yn ychwanegu at eich dyled.

Felly, yn dod â cool pennaeth i'r mater cyn i chi benderfynu beth i'w wneud. Yn olaf, yn gwybod y gyfraith yn berthnasol yn eich achos. Os bydd y credydwr yn bodoli, gellir ei gipio eich cyflogau neu eich cyfrifon banc. Os nad yw, efallai y byddwch yn cael ei barn prawf a gallai fod yn gwneud synnwyr i dalu cyfreithiwr i amddiffyn chi.

Cyfreithwyr yn medru bod yn ddrud, felly os byddwch yn penderfynu i logi un, dylech siarad ffioedd yn gynnar.

Cyfreithwyr fydd yn naill ai yn codi tâl cyfradd yr awr neu ffi wrth gefn, sy'n cael canran o'r hyn y gallech ennill yn y chyngaws. Mewn rhai achosion, efallai y byddan nhw hefyd yn gofyn am ffi sefydlog, ond mae hyn yn fel arfer ar gyfer achosion syml, y rhan fwyaf o'r amser, os mai chi yw'r diffynnydd mewn dyled achos, mae'n annhebygol y byddwch yn casglu unrhyw beth os byddwch yn ennill, felly mae'r rhan fwyaf o gyfreithwyr fyddai'n cymryd eich achos ar sail wrth gefn. Cyn i chi gadw atwrnai, yn cael syniad am sut y bydd eich achos yn cael ei drin yn a faint o amser y gallai ei gymryd i ddatrys. Hefyd ofyn i'r cyfreithiwr pa mor gadarn yw eich achos yw - os ydych yn unig yn cael siawns fach o ar y pryd, y gost o mounting amddiffyniad cyfreithiol efallai na fydd yn gwneud synnwyr. Atwrnai y gallai fod yn werth y gost os oes gennych sylweddol dyled mater, yn sail ar gyfer amddiffyn eich hun neu countersuing ac nid ydynt yn teimlo'n gyfforddus yn delio â'r gwaith cyfreithiol eich hun. Cyn i chi gymryd camau i amddiffyn eich hun mewn casgliad achos, fod yn barod ac yn deall beth i ddisgwyl. Llogi cyfreithiwr allai fod yn rhan o'r broses, yn enwedig os ydych chi wedi cael eich erlyn neu yn amau siwt yn dod. Ond gallwch hefyd ofyn am gyngor ar ffurf dyled cynghorydd os chyngaws nid yw yn wyneb blaen. Dyma ychydig o bethau i'w wneud: Yn ogystal â dod o hyd i gyfreithiwr drwy argymhellion personol ac dyled di-elw asiantaethau cynghori, yn gwneud rhywfaint o waith ymchwil eich hun. Gwiriwch y twrnai hanes gan ddefnyddio chwiliadau ar-lein a ffynonellau'r llywodraeth.

Gwnewch yn siŵr bod y cyfreithiwr yn meddu ar drwydded yn sefyll da.

Yn ystod cychwynnol, yn-person cyfarfod, meddyliwch am p'un a yw'r cyfreithiwr ac rydych rhwyll yn dda, a gofyn cwestiynau yn onest am y cyfreithiwr cefndir yn casglu dyledion ymgyfreitha. Byddwch yn ofalus pwy rydych yn ei ddewis Rywbryd ar setliad dyled o gwmnïau ddenu cleientiaid mewn trwy hysbysebu, ond nid ydynt yn cynnig gwasanaethau cyfreithiol. Mewn achosion eraill, dyled setlwyr defnyddio cyfreithwyr fel ffrynt i dynnu busnes. Yna bydd y cyfreithwyr yn diflannu ac rydych yn delio â dyled setlwr sy'n efallai na fydd yn cynnig y math o help rydych yn eu ceisio.