Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CANLLAW I COFRESTRU'R CWMNI YN NIGERIA CWMNI YN FFURFIO MEWN NIGERIA


Yr ateb i cwestiwn o'r fath yn bell-lwytho

Gwneud busnes yn Nigeria neu yn unrhyw le yn y byd yn dechrau gyda y cwmni ei gofrestruMae'r Materion Corfforaethol y Comisiwn(CAC) yw asiantaeth y llywodraeth sy'n gyfrifol am y corffori cwmnïau yn Nigeria. Cofrestru busnes yn Nigeria wedi cael ei symleiddio gan CAC dros y blynyddoedd. Y dyddiau hyn, y weithdrefn ar gyfer cofrestru cwmni yn gyflymach ac yn effeithlon. Ar wahân i gael ei bencadlys yn Abuja, y CAC swyddfeydd wedi eu lleoli ym mron pob wladwriaeth cyfalaf yn Nigeria. Y weithdrefn ar gyfer cofrestru cwmni yn Lagos Nigeria hefyd yn yr un drefn i'w dilyn yn y CAC pencadlys yn Abuja a phob eraill y wladwriaeth yn Nigeria. Y CAC asiantau achrededig neu gyfreithiwr gall yn hawdd cael eu cysylltu gan unrhyw un sy'n gofyn am gymorth proffesiynol i gynnal y corffori newydd cwmni. Mae'r gyfraith yn arwain y cwmni gofrestru yn Nigeria yn y Cwmnïau a Materion Perthynol Ddeddf, (CAMA) Chyfreithiau y Ffederasiwn o Nigeria. Mae'r Ddeddf yn y canllawiau ar gyfer ffurfio unrhyw fath o gwmnïau yn Nigeria ac eraill ar faterion ategol.

Yn wahanol i'r Unol Daleithiau o America lle mae gan bob wladwriaeth wedi ei gwmni ei hun registry a gallu unigol y gofrestr cwmnïau, mae'r cwmni yn cofrestru yn Nigeria yn ganolog a gall cwmni yn unig yn cael ei gofrestru gyda'r CAC yn unig.

Mae yna wahanol fathau o ffurfio cwmni a ganiateir o dan Nigeria cwmni gyfraith. Mae nifer o bobl yn awyddus i wneud busnes yn Nigeria, yn enwedig am y tro cyntaf, yn aml yn awyddus i wybod pa fath o gwmni sydd fwyaf addas neu'n briodol yn Nigeria. Cyfyngedig preifat atebolrwydd cyfyngedig yn amlwg yn y math gorau o y cwmni ar gyfer unigolion preifat sy'n ceisio dechrau busnes yn Nigeria. Wedi dweud hynny, byddaf yn fyr nodwch y mathau o gwmnïau sy'n gallu cael ei cofrestredig yn Nigeria.

Rwy'n i mewn i defnyddwyr nwyddau

Yn unol â darpariaethau Adran CAMA, y tri math o gwmnïau yn gallu cael eu cofrestru yn Nigeria: Y Ddeddf bellach yn nodi bod unrhyw un o'r tri uchod cwmnïau efallai cwmni preifat neu gwmni cyhoeddus, ac fel y cyfryw, gan ei gwneud yn chwe mathau o gwmnïau sy'n gallu cael eu cofrestru yn Nigeria yn unol ā darpariaeth y Ddeddf. Fodd bynnag, mae yna anawsterau technegol a allai ei gwneud yn amhosibl ar gyfer rhai mathau o uchod-a nodwyd cwmni i gael eu cofrestru fel cwmnïau cyhoeddus. Er enghraifft, mae'n bron yn amhosibl i unrhyw gwmni cyhoeddus i fod wedi cofrestru fel cwmni cyfyngedig trwy warant neu anghyfyngedig cwmni yn Nigeria. Felly, credir yn gyffredinol ei bod yn dim ond pedwar math o gwmnïau a gall un fod yn gallu cofrestru yn Nigeria. Yn unol â hynny, bydd y CAC yn ei wefan swyddogol y wladwriaeth o'r fath pedwar math o gwmnïau sy'n gallu cael eu cofrestru yn Nigeria fel a ganlyn: ar Ôl datgan y mathau o gwmnïau ar gael ar gyfer cofrestru yn Nigeria, mae'n yn berthnasol iawn i rhagor yn ailddatgan bod ymhlith yr holl math o gwmnïau a grybwyllir, preifat atebolrwydd cyfyngedig cwmnïau yn cael y mwyaf a ddefnyddir yn eang ar ffurf menter busnes yn Nigeria. Atebolrwydd cyfyngedig preifat cwmni wedi nifer o fanteision, sy'n cynnwys ond nid yn gyfyngedig i gwastadol olyniaeth, atebolrwydd cyfyngedig a phersonoliaeth gyfreithiol ar wahân. Yn anad dim, ei fod yn yr unig fath o gwmni y gellir yn hawdd a byddwch yn gyflym cofrestredig yn Nigeria. Fel y gellir gweld uchod, er bod math arall o gwmni preifat sy'n gallu cael eu cofrestru yn adnabyddus fel cwmni cyfyngedig cyhoeddus(PLC), y trothwy uchel gofynion statudol sydd ynghlwm wrth ei sefydlu wneud yn anneniadol gyfer unigolion sy'n cychwyn menter newydd. Ar ben hynny, cyhoeddus atebolrwydd cyfyngedig cwmnïau yn cael eu hefyd yn destun i wahanol allanol gyfreithiau y tu allan i CAMA ar ei gyfer i weithredu. Er enghraifft, mae pob CDP yn rhaid i gydymffurfio â'r darpariaethau a gofynion y Buddsoddiad a Gwarantau Ddeddf(ISA) ac eraill SEC Rheolau a'r codau llywodraethu corfforaethol. Yn ogystal, un o'r rhesymau cwmni cyfyngedig drwy warant, efallai na fydd yn briodol nac yn addas ar gyfer menter busnes yn y ffaith bod y cwmni yn gyfyngedig trwy warant ac efallai na fydd yn cael ei sefydlu ac eithrio gyda chaniatíd y Twrnai Cyffredinol y Ffederasiwn. Er bod y cwmni cyfyngedig drwy warant hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer elw, ei fod yn anaml ei ddefnyddio fel elw-oriented yn Nigeria, ond yn hytrach ar gyfer arbennig diben, megis cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol neu elusen. Tra bod Ymgorffori gall Ymddiriedolwyr eu defnyddio neu yn fwy addas ar gyfer y pwrpas. Y math arall o gwmnïau, sydd yn unlimited cwmni atebolrwydd mai dim ond yn cael ei argymell i gael ei ddefnyddio i riant-gwmni sy'n dymuno i gael y fath is-gwmni anghyfyngedig gyda risg. Nid yw mewn unrhyw ffordd yn addas ar gyfer unigolion sy'n ceisio startup fenter, fel y bydd y budd mawr o ymgorffori cwmni, a yw'r gallu i gyfyngu un o atebolrwydd neu risg nid yw'r nodwedd yn y cwmni anghyfyngedig. Y weithdrefn ar gyfer cwmni tramor cofrestru yn Nigeria yn cael bron yn yr un fath â'r weithdrefn ar gyfer y cartref cwmni cofrestru ar gyfer Nigerians ac eithrio ar gyfer ofyniad cyfreithiol fod yn gwmni tramor gyda chyfranogiad yn Nigeria rhaid cyfalafu gyda lleiafswm o N Miliwn o gyfalaf cyfrannau. Gan ystyried yr uchod, nid yw bellach yn amau bod y math mwyaf addas o cwmni a allai fod wedi cofrestru yn Nigeria yn y cwmni atebolrwydd cyfyngedig, y mae ei weithdrefn gofrestru byddwn yn helaeth yn canolbwyntio ar yma. Adran o'r Cwmnïau a gweithwyr proffesiynol ar Faterion yn darparu ei bod yn cymryd isafswm o personau i ffurfio cwmni atebolrwydd cyfyngedig. Adran o'r Ddeddf yn un mandadau bob cwmni cofrestredig yn Nigeria gael neu gadw nifer lleiaf o cyfarwyddwyr. Person sengl neu endid ar hyn o bryd, ni ellir ffurfio cwmni yn Nigeria. Fodd bynnag, mae un rhiant-gwmni neu gwmni tramor sy'n ceisio i gofrestru is-gwmni yn Nigeria enwebu dau o bobl fel cyfarwyddwyr y cwmni newydd neu is-gwmni. Mae'r gost o cofrestru cwmni yn Nigeria yn dibynnu ar y nifer o gyfalaf cyfranddaliadau y cwmni arfaethedig i gael eu cofrestru. Yr uwch yn y cyfalaf cyfrannau y cwmni, yr uwch yn y ffi ffeilio ac yn y doll stamp sy'n daladwy i'r llywodraeth. Ar y cyfan, bydd y CAC yn swyddogol ffeilio ffioedd a treth stamp ar gyfer nodweddiadol cwmni newydd o Un Miliwn Naira cyfranddaliadau cyfalaf fel a ganlyn: Mae'r ffioedd uchod yn cynnwys y costau ardystio gan ymarferwyr cyfreithiol a phrosesu proffesiynol ffi. Prosesu neu ffioedd proffesiynol y gellir eu codi gan asiant achrededig ar gyfer prosesu y cofrestriad yn wahanol o un gwerthwr i'r llall. Ar wahân oddi wrth y preifat cwmni atebolrwydd cyfyngedig ac mae'r tri mathau eraill o gwmnïau a nodir uchod, mae yna fathau eraill o ymgorffori y gellir cael ei gynnal gyda y CAC.

Mae'r mathau hyn o ymgorffori gynnwys enw'r busnes, er ar raddfa fach perchennog busnes, nad yw'n cynnwys ar wahân ar ei bersonoliaeth gyfreithiol ac yn Ymgorffori Ymddiriedolwyr, a elwir hefyd yn anllywodraethol Sefydliad(cyrff ANLLYWODRAETHOL), sy'n berthnasol ar gyfer y sefydliad crefyddol, clybiau cymdeithasol a sefydliad elusennol.

I gloi, mae'n amlwg iawn bod yn well i gofrestru cwmni atebolrwydd cyfyngedig fel yn erbyn mathau eraill o gwmnïau fel y mae'n ei dal nifer o fudd-daliadau ac yn hawdd i gofrestru. Yn olaf, y broses gyfan o cofrestru cwmni yn Nigeria gyda CAC yn cael ei gwblhau o fewn awr os yw'r holl angen dogfennau corffori wedi cael eu rhoi yn eu lle. Ydych chi angen cymorth ar gyfer cofrestru cwmni neu unrhyw un arall cyn neu ar ôl ymgorffori materion? Os felly, cysylltwch â ni trwy'r manylion isod i gysylltu â profiadol corfforaethol cyfreithwyr leoli yn Nigeria Pls ydw i eisiau cofrestru fy enw cwmni (Menter).Faint a beth yw d ddogfennau sydd eu hangen. Os gwelwch yn dda, a yw'n bosibl i addasu cofrestredig enw busnes i'r DIWYDIANT. Os oes, beth yw'r gost. Rwy'n hoffi i wybod yr holl y gweithdrefnau neu ofynion angen i mi llwyddiannus cofrestru cwmni cyfyngedig preifat. Diolch helo, hoffwn i gofrestru ar gyfer Atebolrwydd Cyfyngedig preifat Cwmni o Un Miliwn o Gyfranddaliadau yn Garedig fy helpu gyda gofynion, y weithdrefn a chost. Os gwelwch yn dda rwyf yn berchen busnes yn y ganolfan sydd yn cymryd rhan mewn steilio gwallt a gwasanaethau TGCH ac yr wyf am i gofrestru gyda'r CAC. Mae fy cwmni, Alltech aer-cyflyru gwasanaethau eisoes wedi cofrestru, os wyf yn awyddus i uwchraddio i Limited, beth yw'r gofynion. Yr wyf yn talu cam faint yw i fod i gael eu taliadau gyda'r dystysgrif.ydw i'n fod i ddewis unrhyw swm o dan copļau ychwanegol pls canllaw mi rydw i am gofrestru cwmni o dan Gyfyngedig. Os gwelwch yn dda beth yw'r gofynion. Beth a beth sydd eu hangen ar gyfer cofrestru. A beth yw'r ffi Byddwn wrth fy modd i chi gofrestru Cwmni Atebolrwydd Cyfyngedig o Un Miliwn o Gyfranddaliadau, i gael ei ddefnyddio ar gyfer label recordiau ymhlith pethau eraill.

Wyf i mewn i Trydanol a gwaith peirianneg ac adeiladu adeilad, pa fath o gofrestru yn ddoeth Pls, ac i mewn i hufen iechyd a diod yn cynhyrchu pa fath o Enw busnes yr wyf Yn ei angen yw ei fod yn gwmni cyfyngedig enw a faint fydd yn ei gostio Rydym wedi cadw enw er nad oes angen i chi ychwanegu gair 'Arbedion' yn yr enw oherwydd rydym yn awyddus i ganolbwyntio ar arbedion a buddsoddi gyda'n diddordeb mewn meysydd eraill o'r busnes economaidd.

Os gwelwch yn dda mae angen i ni fod yn arwain ar y broses o ymgorffori a gweithrediadau ers ei ffocws ar gynilion a buddsoddiadau. Hefyd, sut i wneud ein cyfran a IPO ac SEC faterion oherwydd y ffaith ein bod yn gweithredu yn cynilo a buddsoddi. Yr wyf wedi neilltuo enw'r cwmni ond rwy'n dal i fod yn y broses o gofrestru i fy busnes ar-lein. Nid fi n sylweddol angen Cyfreithiwr i gwblhau'r broses? Os gwelwch yn dda rydw i eisiau i chi gofrestru LTD cwmni, faint h a fyddai hynny'n gost a beth yw y bydd y dogfennau gofynnol a manylion. Diolch, yr wyf yn hoffi i wybod yr holl y gweithdrefnau neu ofynion angen i mi llwyddiannus cofrestru cwmni cyfyngedig preifat. Beth sydd angen i mi gofrestru enw busnes, y gost? Os wyf yn awyddus i uwchraddio i mae yn llawn gofrestru cwmni yn ddiweddarach, beth fydd ei angen arnaf. Mae enw busnes wedi CAC nifer mater i? Mae gen i eglwys ac yr wyf am ei gofrestru, beth ddylwn i ei wneud a faint fydd yn ei gostio i gofrestru weinyddiaeth. Diolch, wedi bod eisiau i gofrestru busnes a fydd yn canolbwyntio fwy ar werthiant cynhyrchion fferyllol a nwyddau defnyddwyr, pa fathau o gwmni ydw i'n ffitio i mewn gan fod hyn i gyd yn cofrestru ar bethau yn dal i fod yn ddryslyd i mi. Gallwch gofrestru cwmni atebolrwydd cyfyngedig ar gyfer y math hwn o fusnes. Rwyf am wneud fy musnes yn cofrestru enw sut y gallaf gwrdd cyfreithiwr a fydd yn helpu fi allan ar gyfer busnes graddfa fach oherwydd bod nid wyf am i ddisgyn i mewn i'r dwylo o scammer fel syrfëwr meintiau, ar ôl cofrestru gyda'r NIQS, pa fudd-daliadau ydych chi'n meddwl fydd yn cronni i mi o cofrestru cwmni. Os gwelwch yn dda, rydym yn gallu adnabod y budd-daliadau sydd ar gael y gellir eu cymeradwyo i chi. Fodd bynnag, rydym yn gallu cynorthwyo gyda cwmni gofrestru pryd bynnag y byddwch chi'n barod. Diolch am ymrestru i mi am y cofrestru, felly os ei fod yn dylunydd ffasiwn. Neu unrhyw waith llaw, faint y bydd yn costio nhw i gofrestru. Diolch u Fy cwmni, Alltech aer-cyflyru gwasanaethau eisoes wedi cofrestru, os wyf yn awyddus i uwchraddio i Limited, beth yw'r gofynion. yn Nigeria Y dyddiau hyn, mae'r busnes yn broses gofrestru yn hawdd ei wneud ar-lein drwy CAC cwmni gofrestru ar-lein porth gyda chymorth achrededig gyfreithiwr i dystio i angenrheidiol corffori (CAC), a grëwyd o dan y Cwmnïau a gweithwyr proffesiynol ar Faterion Gweithredu o Nigeria.